ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti Cukrárna Krab, s.r.o., IČ: 07718691, se sídlem Rejskova 64/5, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306234 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cukrarnaukraba.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").
 • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.cukrarnaukraba.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v samostatně uzavřené písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek, která nejsou v přímém rozporu s ustanoveními uzavřené kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami nebo samostatně uzavřenou písemnou kupní smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Ve webovém rozhraní obchodu je uveden seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, informace o zboží, ceny jednotlivého zboží, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 • Kupující provede objednávku vyplněním objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu, kdy kupující zvolí objednávané zboží, počet kusů, způsob úhrady kupní ceny zboží a způsob doručení zboží. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Objednávku je možné učinit pouze v českém nebo slovenském jazyce.
 • Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu elektronickou formou na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
 • Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s objednávkou a těmito obchodními podmínkami a kupujícímu povinnost objednané zboží převzít a uhradit celkovou kupní cenu.
 • V případě, že prodávající nemůže splnit některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího, zašle prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Tato nabídka se považuje za nový návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena přijetím nabídky kupujícím, které je kupující povinen zaslat prodávajícímu na jeho emailovou adresu.
 • Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si nese kupující sám.
 
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cena uvedená u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní obchodu je platná v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejním místě prodávajícího na adrese jednotlivých provozoven prodávajícího dle výběru kupujícího v objednávce;
  • předem bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 123-1937520237, vedený u Komerční banky;
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením zboží ve smluvené výši.
 • Ceny zboží jsou ve webovém rozhraní obchodu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků.
 • V případě platby v hotovosti a platby platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem předem je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uvést při úhradě kupní ceny zboží variabilní symbol platby. V případě této bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží, včetně případných nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
DODACÍ PODMÍNKY
 • Zboží je kupujícímu dodáno osobním odběrem zboží ve výdejním místě prodávajícího.
 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze.
 • Nejedná-li se o případ uvedený shora či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@cukrarnaukraba.cz.
 • V případě takového odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 • Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
SKLADOVACÍ PODMÍNKY, oDPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
 • Minimální trvanlivost cukrářských výrobků je 24 hodin od dodání zboží při jejich správném skladování (viz dále). Tyto výrobky jsou do předání kupujícímu skladovány při teplotě 5 °C. Po dodání zboží kupujícímu musí být tyto skladovací podmínky zachovány, v opačném případě neodpovídá prodávající za vady způsobené nedodržením skladovacích podmínek.
 • Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží – osobním odběru zboží zkontrolovat neporušenost obalů a stav zboží a případné závady neprodleně oznámit prodávajícímu. Na pozdější reklamace vad zjistitelných vizuální kontrolou zboží při jeho převzetí nebude brát zřetel. Reklamace jiných vad, které nelze zjistit vizuální kontrolou zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oprávněnost reklamace posoudí pověřený zaměstnanec prodávajícího. Oprávněná reklamace zboží potravinářského charakteru bude vyřešena opravou nebo výměnou zboží. Částečně spotřebované zboží a zboží mechanicky poškozené kupujícím nelze reklamovat.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží (nepodléhajícího rychlé zkáze) v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží (např. věci, které se rychle kazí, nebo se užíváním spotřebovávají – tj. veškeré zboží potravinářského charakteru).
 • Kupující je povinen oznámit vadu bezodkladně potom, co ji mohl zjistit, neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá právo z vadného plnění.
 • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 
 
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
DORUČOVÁNÍ
 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího:
  • adresa pro doručování: Kailová Alena., Rejskova 64/5, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora
  • adresa elektronické pošty:  info@cukrarnaukraba.cz
  • telefon: +420 775339981

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1. 2021

Cukrárna u Kraba  - Výroba a prodej dortů a zákusků


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
Ochrana osobních údajů » Prohlášení o souborech cookies »